Dokumenty

Dokumenty, które mogą Cię zainteresować

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE:

 1. Ceny podane w cenniku zawsze są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.
 2. Wycena w 15 minut dotyczy wyceny tłumaczenia plików edytowalnych (pliki MS Office) i popularnych par językowych (tłumaczenia polsko angielskie, niemieckie, rosyjskie, ukraińskie). W innych wypadkach staramy się przygotować ofertę w ciągu 30 minut.
 3. Oferta na tłumaczenie strony internetowej przygotowywana jest po pobraniu strony, a czas pobierania strony internetowej jest niezależny od biura tłumaczeń Translax.
 4. Obsługujemy Klientów biznesowych – B2B. Nie oferujemy usług Klientom indywidualnym/konsumentom.
 5. Pracę rozpoczynamy w ciągu doby od momentu przesłania skanu podpisanego formularza zamówienia – dotyczy dni roboczych. Zastrzegamy sobie prawo do rozpoczęcia prac nad projektami zleconymi między piątkiem a niedzielą w poniedziałek.
 6. Koszt oraz termin dostawy ustalany jest indywidualnie między Klientem a biurem. Służy do tego formularz zamówienia dostarczany Klientowi razem z wyceną.
 7. Dokładny opis oferowanego przedmiotu lub usługi znajduje się w treści ogłoszenia/e-maila/formularza wyceny.
 8. W razie wycofania zlecenia po rozpoczęciu pracy Klient zobowiązany jest do zapłaty zgodnie z punktem VI, 3.
 9. Umowa między Klientem a biurem zawierana jest na okres wykonywania zleconej pracy.
 10. Cena za wszelkie prace nietypowe ustalana jest indywidualnie, a Klient uprzedzany jest o potencjalnych dodatkowych kosztach.
 11. Klient musi się skontaktować z biurem celem ustalenia terminu wykonania usługi przed zawarciem umowy.
 12. W przypadku tłumaczenia materiału audio, rękopisu, oprogramowania, wideo, multimediów czy innych niestandardowych formatów pobierana jest dodatkowa opłata, o której Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy pomiędzy Klientem a biurem.
 13. Korzystanie z usług firmy (w jakiejkolwiek formie) jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności firmy.
 14. Zastrzegamy sobie prawo do zmian treści regulaminu oraz polityki prywatności w każdym momencie bez powiadomienia.
 15. W przypadku odroczonego terminu płatności, który stosowany jest w przypadku sprzedaży B2B, niedotrzymanie terminu zapłaty będzie skutkowało bezpłatnym przypomnieniem w formie e-mailowej/telefonicznej oraz oczekiwaniem na płatność (lub/oraz potwierdzenie wpłaty) przez określoną w upomnieniu liczbę dni kalendarzowych. Po tym terminie przekazujemy sprawę do działu windykacji, a koszty za działania windykacyjne ponosi dłużnik.
 16. Reklamacje można składać drogą pisemną (pocztą tradycyjną, kurierem itp.) – pisma reklamacyjne należy przesyłać na adres:

Translax Warszawa
ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa
NIP: 967-119-78-62

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI:

I. Postanowienia ogólne

 1. Biuro tłumaczeń Translax wykonuje usługi zgodnie z najwyższymi standardami i praktykami ogólnie przyjętymi na rynku tłumaczeń.
 2. Translax wykonuje usługi na warunkach określonych w „Warunkach handlowych” oraz „Propozycji cenowej”.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi dokumentami mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

II. Zasady składania zamówień

 1. Na podstawie dostarczonych przez Klienta materiałów, Translax przygotowuje indywidualną wycenę.
 2. Przed przystąpieniem Translax do wykonywania danej usługi, Klient zobowiązany jest dostarczyć podpisaną wycenę, co jest warunkiem rozpoczęcia wykonania pracy – nie dotyczy stałych Klientów.
 3. Podpisując wycenę, Klient potwierdza przyjęcie do wiadomości i akceptację niniejszych „Warunków handlowych”.

III. Warunki wykonywania tłumaczeń pisemnych

 1. Standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia nieuwierzytelnionego liczy 250 słów lub 1800 znaków ze spacjami. Dla tłumaczeń przysięgłych przyjmuje się, zgodnie z ustawą, 1125 znaków ze spacjami tekstu przetłumaczonego z zaokrągleniem do pełnej strony dla każdego dokumentu.
 2. Minimalną stawką rozliczeniową jest jedna strona obliczeniowa.
 3. Do czasu realizacji zlecenia podanego w dniach nie wlicza się dnia przyjęcia i dnia przekazania tłumaczenia, a także niedziel i świąt.
 4. Tłumaczenie realizowane w dniu dostarczenia tekstów do tłumaczenia lub tłumaczenie z dnia na dzień, uważa się za tłumaczenie realizowane w terminie ekspresowym.
 5. Termin wykonania usługi jest liczony od dnia następnego po otrzymaniu przez Translax podpisanej przez Klienta indywidualnej wyceny.
 6. Gotowe tłumaczenia będą dostarczane drogą elektroniczną. Na życzenie będą gotowe do odbioru w firmie Translax w umówionym dniu.
 7. Istnieje możliwość dostawy tłumaczenia kurierem zgodnie z cennikiem wybranego przewoźnika (sugerowanego przez Translax).
 8. Praca oddana Klientowi obejmuje dodatkowo (na życzenie) wydruk (1 egz.) i nośnik elektroniczny zawierający gotowe tłumaczenie.
 9. W przypadku dostawy gotowych tłumaczeń drogą faksową, e-mailową lub kurierem, nie bierzemy odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z zakłóceń telekomunikacyjnych lub za czas dojazdu kuriera.
 10. Wszystkie osoby, którym Translax powierza wykonanie tłumaczenia, podpisują zobowiązanie do zachowania tajemnicy w odniesieniu do treści tłumaczonych tekstów i wypowiedzi oraz treści otrzymanych materiałów i uzyskanych informacji. Treść umowy o poufności zostanie udostępniona Klientowi na prośbę.
 11. Translax może podjąć się wykonania usługi na innych zasadach, niż określone w „Warunkach handlowych”. Ustalenie odrębnych zasad wykonania danej usługi następuje w formie pisemnej odrębnej umowy.
 12. W przypadku, gdy liczba stron obliczeniowych tłumaczenia w plikach dostarczonych przez Klienta po sporządzeniu pierwotnej Oferty będzie większa od ilości stron zaakceptowanych przez Klienta w Ofercie, dodatkowe pliki będą podlegały osobnej wycenie i estymacji.
 13. Translax zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania otrzymanego Zamówienia (z podaniem przyczyn).

IV. Warunki wykonywania tłumaczeń przysięgłych

 1. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych regulują rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Obecnie strona rozliczeniowa takiego tłumaczenia wynosi 1125 znaków.
 2. Gotowe tłumaczenie uwierzytelnione (1 egz.) jest do odbioru tylko w formie pisemnej w firmie Translax (na życzenie możemy przesłać skan do wglądu) lub jest wysyłane Klientowi listem poleconym (priorytetowym) w cenie tłumaczenia lub kurierem za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem przewoźnika. Za kolejne egzemplarze tłumaczenia obowiązuje dopłata w wysokości 100% stawki tłumaczeniowej.
 3. Inne warunki wykonywania tłumaczeń pisemnych obowiązują także w przypadku wykonywania tłumaczeń przysięgłych.

V. Inne postanowienia

 1. W przypadku zlecanych tłumaczeń wykonywanych w terminie ekspresowym lub zleceń o dużej objętości zlecanych przez nowych Klientów, mogą być ustalone dodatkowe szczegółowe warunki dotyczące wykonania jednostkowej pracy i płatności (przedpłata/zaliczka).
 2. Niniejsze warunki dotyczą tzw. „tłumaczeń surowych”, które przed wykorzystaniem należy zweryfikować i zredagować.
 3. Klient zobowiązany jest przed zapłatą należności do sprawdzenia zgodności wykonanego tłumaczenia z dostarczonymi do Translax materiałami przed udostępnieniem go osobom trzecim. Korzystanie z tłumaczenia – w jakikolwiek sposób (np. implementacja, publikacja itp.) – przed dokonaniem zapłaty będzie uznane za akceptację tekstu tłumaczenia przez Klienta bez zastrzeżeń.
 4. Majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia Klient nabywa bezpośrednio po zapłacie pełnej kwoty należności na podstawie faktury wystawionej przez Translax.
 5. Ewentualne reklamacje dotyczące usług wykonanych przez Translax będą usuwane nieodpłatnie przez Translax, o ile zostaną zgłoszone w okresie dwóch tygodni od otrzymania dzieła przez Klienta. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na termin zapłaty za usługę. Reklamacje zgłoszone po tym okresie będą usuwane przez Translax odpłatnie według stawek wynoszących 50% stawki za dany rodzaj usługi.
 6. Reklamacje dotyczące tłumaczeń pisemnych zawierających wady w rozumieniu KC będą poprawiane nieodpłatnie w ciągu roku od chwili dostarczenia Klientowi gotowego tłumaczenia.
 7. Wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem Zamówienia przez Translax, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego Translax za wykonanie tego Zamówienia.
 8. Translax zawsze posiada polisę OC dla biur tłumaczeń na kwotę 1 000 000 zł. Skan polisy zostanie udostępniony na prośbę Klienta.
 9. Translax nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za błędy w tłumaczeniach dokonywanych w terminie ekspresowym. Klient składający Zamówienie na wykonanie prac w terminie ekspresowym godzi się z ryzykiem wystąpienia błędów w tego typu tłumaczeniach. Niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej Translax po zgłoszeniu błędów jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia zgodnie z punktem 6.
 10. W przypadku zastrzeżeń do jakości tłumaczenia Klient jest zobowiązany do zaznaczenia w tłumaczeniu przynajmniej 3 (trzech) błędów gramatycznych, stylistycznych, interpunkcyjnych lub ortograficznych. Poprawki preferencyjne lub terminologiczne/semantyczne (chyba, że przed przystąpieniem do tłumaczenia dostarczono glosariusz) nie mogą być podstawą reklamacji.

VI. Zasady wypłaty wynagrodzenia i pokrywania kosztów

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty za wykonane usługi w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury lub według indywidualnych ustaleń.
 2. Ceny podane w ofertach na wykonanie danych usług zawierają podatek VAT. Jeżeli podatek VAT nie został naliczony w ofercie, to zostanie doliczony w wysokości 23%. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych i kontrahentów z aktywnym numerem VAT-UE podatek VAT wynosi 0%.
 3. W przypadku wstrzymania przez Klienta realizacji projektu (również wskutek niedostarczenia plików do tłumaczenia po zaakceptowaniu oferty) Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Translax wynagrodzenia za faktycznie wykonaną pracę, o ile wykonano więcej niż 50% projektu. Jeżeli przed wykonaniem przez biuro tłumaczeń Translax większości prac Klient zrezygnuje z projektu, ponosi wówczas opłatę w wysokości minimalnej, czyli 50% kwoty zawartej w wycenie. Klient nie ponosi żadnych opłat w razie rezygnacji w ciągu 60 minut od momentu złożenia zlecenia w akceptowalnej formie, które skutkuje rezerwacją zasobów na potrzeby projektu.
 4. Dane do przelewu: Translax, numer konta: 28 1140 2004 0000 3102 6729 3980 (mBank) lub https://translax.eu/metody-platnosci/.

VII. Zmiana „Warunków handlowych”

 1. Translax zastrzega sobie możliwość zmiany „Warunków handlowych”.
 2. Złożenie Zamówienia lub podpisanie wyceny przez Klienta po otrzymaniu przez niego zmiany „Warunków…” będzie traktowane jako przyjęcie nowych warunków współpracy.
 3. „Warunki handlowe” są ogólnie dostępne i zmiany wchodzą w życie natychmiast po wprowadzeniu, lecz nie działają wstecz.

VIII. Właściwość sądowa

 1. W przypadku sporów obowiązuje właściwość sądowa Sądu w Toruniu.

Translax zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta Translax i użytkownika serwisów oraz innych stron należących do Translax obowiązuje aktualna Polityka prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Translax nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać serwisów oraz nie prenumerować mailingów należących do Translax i nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Translax.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z serwisów należących do Translax możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH CZASOPISM – MAILINGU

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Translax wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail lub wyrażenia zgody w innej formie pisemnej (np. w wiadomości e-mail). Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi wiadomość e-mail.

ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Translax wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

Translax zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z warunkami Polityki Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Translax rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, mailingów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez Klientów Translax.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Translax.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

INNE FORMULARZE

Niektóre obszary serwisów należących do Translax mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika oraz jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

PARTNERZY

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i mailingach należących do Translax.
W przypadku pytań proszę pisać na adres: biuro@translax.eu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Translax oraz redakcja innych serwisów należących do Translax nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Klient powinien być ostrożny, odpowiadając na reklamę bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy, byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe, jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji. Na stronie http://regulamin.translax.eu znajduje się regulamin sprzedaży.

Kontaktowanie się z biurem tłumaczeń Translax poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub pozostawienie adresu e-mail podczas czatu z operatorem jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie oferty handlowej. Zgoda ta jest niezbędna, abyśmy mogli wysłać np. zamówioną wycenę. Masz prawo do wglądu, poprawiania oraz usuwania swoich danych, więc wiadomość e-mail z dyspozycją dotyczącą tych czynności nie będzie uznawana za wyrażenie takiej zgody.

Klauzula RODO: https://translax.eu/RODO.pdf

Obowiązuje od: 15.06.2016 r.

Przekazując nam teksty do tłumaczenia, powierzasz nam bezcenne informacje o strategiach, nowych produktach czy planach przedsiębiorstwa. Biuro tłumaczeń Translax, zdając sobie sprawę z ogromnego zaufania, jakim nas obdarzasz, gwarantuje najlepszą ochronę danych i pełną poufność.

Informacje zawarte w materiałach objęte są tajemnicą zawodową i nikomu niepowołanemu nie są udostępniane.

Bezpieczeństwo danych i poufność informacji zapewniamy poprzez:

 • korzystanie z nowoczesnych rozwiązań i zabezpieczeń informatycznych,
 • archiwizację tłumaczeń,
 • szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i bezpiecznego przechowywania dokumentów,
 • klauzulę poufności – tłumacze oraz pozostali pracownicy zobowiązani są, pod rygorem kar umownych, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazanych przez Klienta oraz informacji o świadczonych dla Niego usługach,
 • przestrzeganie odpowiednich procedur, które mają na celu ochronę danych osobowych i danych objętych tajemnicą handlową.

 

Bezpieczeństwo danych i informacji jest naszym priorytetem na każdym etapie realizacji zlecenia.

Certyfikat ISO 17100 2015 Biuro Tłumaczeń Translax

Masz jakieś pytania:

Wypełnij formularz.

  Zadzwoń lub napisz:

  22 201 28 66

  Co chcesz teraz zrobić?

  Chcę dowiedzieć się
  więcej
  o firmie
  Translax

  Dowiedz się więcej

  Chcę poznać
  Klientów

  Translax

  Dowiedz się więcej

  Chcę się
  skontaktować

  z firmą Translax

  Dowiedz się więcej